Algemene verkoopsvoorwaarden

Als er door de koper een opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hieronder beschreven) om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.

Het plaatsen van een bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden.

 

VERKOPER


De website, Facebookpagina en de webshop van l’histoire de Celeste zijn eigendom van :

L'histoire de Celeste

Winkel: Grote Steenweg 129 - 9870 Olsene

LET OP: gewijzigde openingsuren woensdagnamiddag van 14u tot 18u + zaterdag van 10u tot 18u doorlopend + iedere eerste zondag van de maand van 10u tot 14u. 

VOF Remi
Tav. Derreveaux Jasmien - Cnudde Nele 
Oudenaardestraat 11
9870 Olsene

E: lhistoiredeceleste@outlook.com
T: 0471/20.93.98
BE 0650906721


Ingeschreven in de Kruispuntbank Der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0650.906.721


UITVERKOOP

Geen retour mogelijk. De producten staan duidelijk omschreven op de website. Er dient steeds een verzendingskost betaald te worden. De schoenen zijn al aan korting en de verzending dienen wij ook steeds te betalen. Alvast bedankt voor uw begrip.

 

PRODUCTEN


Beschikbaarheid

Onze webshop biedt artikelen aan die we ook voorstellen aan onze klanten in de winkel

‘l’Histoire de Celeste’ te Olsene. Indien er een klant is die een product, die u net in de webshop selecteerde, kiest behouden wij het recht om de klant in de winkel verder te bedienden. We hopen echter dit zo veel mogelijk uit te sluiten en al onze klanten naar wens te kunnen dienen. Indien dit zich toch voordoet, nemen we met u contact op zodat u - indien gewenst - het order kan herzien. U wordt voor de respectievelijke artikelen uiteraard onmiddellijk terugbetaald.

 

Kleur


De artikelen worden zo getrouw mogelijk afgebeeld. Hou er echter rekening mee dat er altijd factoren kunnen zijn (zoals een computerscherm) die kleine afwijkingen kunnen vertonen ten opzichte van de werkelijkheid. Dit vooral met betrekking tot de kleur van de producten.  De specificaties van de producten zichtbaar op afbeeldingen, foto’s, … zijn bijgevolg indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Maten


De maat die u bestelt, is conform de maat vermeld in het artikel. Schoenmaten kunnen echter van het ene tot het andere merk verschillen. In het geval van een verkeerde maat kunt u het artikel terugsturen. Bij de meeste artikelen zal de afmeting van de binnenkant van de schoen bij het product weergegeven worden. Twijfelt u echter nog over de maat, stuur ons gerust een mailtje.

 

 Prijs


Alle weergegeven prijzen zijn inclusief BTW en zijn vermeld in EURO. Bij het aanduiden van de juiste maat, krijgt u ook de juiste prijs. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden wel duidelijk meegedeeld bij het overzicht voor het afrekenen. U kan ze steeds raadplegen op de site.

 

Betaling


Alle goederen blijven eigendom van l’histoire de Celeste tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.

Procentuele kortingsacties zijn nooit cumuleerbaar met andere acties.

 Actiecodes zijn niet geldig op de reeds afgeprijsde producten of eventuele outletschoenen.

 

Veilig betalen


Voor alle aankopen accepteren wij bankoverschrijving of online betaling via ons betaalplatform. De verzending van de producten gebeurt vanaf het moment dat de betaling door ons ontvangen werd.

 

 Levering


Uw bestelling wordt gemiddeld binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden tenzij anders gemeld. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van een schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging of door aangegeven reden hieronder. Indien u problemen ondervindt met betrekking tot de leveringsdatum (vb. het uitblijven van een levering) dan kan u een aanvullende, redelijke levertermijn voorstellen. Levert l'histoire de Celeste nog steeds niet dan kan u de overeenkomst beëindigen.

De producten worden via Bpost verzonden. Op de website heeft u verschillende keuzemogelijkheden op welke manier en waar het product moet geleverd worden. De verzendkosten worden bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land van bestemming. De prijzen van de producten op de website zijn exclusief leveringskosten. Wenst u een andere manier van verzenden dan Bpost dan kan u ons daar steeds over aanspreken. 

Bestellingen boven bepaalde bedragen (afhankelijk van het land) worden niet aangerekend. Dan komt er bij verzending automatisch 0 te staan. Bij solden wordt de prijs van de verzending wel aangerekend.

Voor beschadiging, vermissing of andere problemen na ontvangst van de goederen zijn we niet aansprakelijk. Indien u tijdens de verzending problemen zou ondervinden dan kan u ons daar steeds van op de hoogte brengen. Wij doen uiteraard ons uiterste best om deze problemen te voorkomen door de leveringen door Bpost te laten verzorgen. Wenst u een andere manier van verzenden dan Bpost dan kan u ons daar steeds over aanspreken. 

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

VALIDITEIT ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE


Wanneer u deze website bezoekt en/of een order plaatst, communiceert u via elektronische weg met ons en aanvaardt u dat alle afspraken, publicaties en andere berichten die we u elektronisch meedelen dezelfde rechtsgeldigheid hebben als geschreven documenten.

 

 WEBSITE-LINKS/INTELLECTUELE EIGENDOM


De  website www.lhistoiredeceleste.be kan u altijd raadplegen. Extern commercieel gebruik van deze website en zijn gegevens is enkel toegestaan mits schriftelijke toestemming van de zaakvoerder. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Nele Cnudde. Wij zijn niet verantwoordelijk voor externe websites en sociale media waarmee l’histoire de Celeste mogelijk gelinkt wordt.

 

OVERIGE INFORMATIE


Ruilen en Retour

Herroepingsrecht


Bij toepassing van artikel Vl.47, §1, WER, onverminderd artikel Vl.53, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen, te herroepen en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel Vl.50, § 2 en artikel Vl.51 zijn vermeld. Bij toepassing van artikel Vl.67, § 1 WER onverminderd artikel Vl.73, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel Vl.70, § 1, tweede lid en artikel Vl.71 zijn vastgesteld. 

Voor de herroeping kan de consument gebruik maken van modelformulier in bijlage 2 van boek Vl WER: 
Modelformulier voor herroeping alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen. Zie ook http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_1_VI_en_XIV_WER_instructies_voor_herroeping_tcm325-245990.pdf
Aan l'histoire de Celeste, Oudenaardestraat 11 te 9870 Olsene, Deel ik … u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende goederen… /levering van de volgende dienst… herroep. Besteld op… ontvangen op… Naam consument, adres consument(en), datum en handtekening van consument. 

U kan uw ruil- of retouraanvraag aan ons doorgeven per mail, Facebook, telefonisch, ... . U dient uw e-mailadres ter controle op te geven. De artikelen die u via ons heeft gekocht, kunnen zonder het doorgeven van een reden worden geruild of geretourneerd en dit gedurende 14 dagen. De oorspronkelijke leveringskosten worden terugbetaald maar u staat wel zelf in voor de kosten voor het terugzenden van de goederen. De kosten hiervoor betaalt u zelf. U stuurt de schoenen of accessoires (onbeschadigd en compleet) op uw kosten terug en wij sturen vervolgens op onze kosten (eenmalig) de geruilde schoenen of accessoires naar u terug. Bij een retour zal het bedrag binnen de 30 dagen teruggestort worden op het rekeningnummer van de klant, indien de artikelen onbeschadigd en compleet ontvangen zijn.  Het enige wat in mindering zal gebracht zijn van het gestorte bedrag, zijn de oorspronkelijke verzendkosten. Indien de goederen later dan die 14 dagen teruggestuurd worden zal de klant een bon ontvangen.

De artikelen worden retour genomen indien:

• Alles plaatsvindt binnen 14 werkdagen.

• De consument is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de goederen bij gebruik dat verder gaat dan het proberen van de schoen (om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen). Dit kan in mindering gebracht worden bij de terugbetaling.

• Het risico van het verzenden ligt geheel bij de klant. Om van een geldige retour te kunnen spreken dienen de artikelen dus bij l’histoire de Celeste toe te komen.

Deze redenen gelden uiteraard enkel bij een aankoop die online gebeurd. Schoenen aangekocht in de winkel kunnen niet geretourneerd worden. L'histoire de Celeste is niet aansprakelijk voor schade na het dragen van de schoenen! Idem bij boekentassen tenzij er een productiefout aan de oorzaak ligt van deze schade. De consument kan geen teruggave of financiële tussenkomst eisen van l'histoire de Celeste voor redenen die duidelijk opgenomen zijn in de algemene voorwaarden van de website en/of fysieke winkel. Er kan geen discussie zijn over merken of prodcuten die deelnemen aan acties of solden. Bij vragen of onduidelijkheden kan u een mail sturen naar lhistoiredeceleste@outlook.com . U zal vrijwel onmiddellijk een antwoord krijgen om uw vraag te beantwoorden of de actie te verduidelijken. Indien er achteraf (na de verduidelijkende mail en betaling) alsnog discussies zijn kan er geen financiële tussenkomt van l'histoire de Celeste geeist worden. 

 

Aansprakelijkheid


De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

 

Privacy


Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Nele Cnudde gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de  klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 

Overmacht


In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, ...

 

Klachten en geschillen


We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via onze contactpagina op onze website of door een e-mail te sturen naar lhistoiredeceleste@outlook.com. We doen er alles aan om uw klacht binnen de vijf werkdagen te behandelen. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, of naar keuze van l’Histoire de Celeste, iedere andere rechtbank die bevoegd is volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek.


Europees online bemiddelingsplatform voor consumentengeschillen:  http://ec.europa.eu/odr/